کدهای پیگیری پست

این کدها، بر اساس روزهایی است که بسته ها تحویل اداره پست شده است.

اردیبهشت ماه

کد پیگیری از 30 اردیبهشت تا 5 خرداد ماه

کد پیگیری 1 تا 25 اردیبهشت ماه

کد رهگیری از 2 تا 7 اردیبهشت ماه